Teritoriju ekonomiskie rādītāji reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2023. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

Teritoriju ekonomiskie rādītāji: nodarbināto iedzīvotāju un darbavietu skaits, radītā pievienotā un produkcijas vērtība pēc faktiskās dzīvesvietas un darba vietas (ekonomiski aktīvo tirgus sektora uzņēmumu un iestāžu vietējām darbības veida vienībām (VDVV), kā arī svārstmigrācija, tai skaitā dalījumā pēc darbības veida (NACE 2), profesijas un sektora.

Darba vieta atbilstoši situācijai norādītā gada decembrī. Nodarbināto iedzīvotāju radītā pievienotā un produkcijas vērtība aprēķināta, uzņēmuma ekonomiskos rādītājus pārdalot proporcionāli nodarbinātā darba ienākumiem vai, ja VID datos nebija datu par nodarbinātajiem vai to darba samaksas summa bija 0, proporcionāli VDVV nodarbināto personu skaitam (ja nodarbināto skaits bija lielāks par 0) vai proporcionāli VDVV skaitam (ja nodarbināto skaits bija 0).

Nav iekļauti uzņēmumi un iestādes, kas atbilstoši NACE 2 klasifikācijai ir K (finanšu un apdrošināšanas darbības) un O sadaļā (valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana), un Latvijas Sarkanais krusts. Nav iekļautas Nacionālo bruņoto spēku profesijas. Nav iekļautas teritorijas ar mazāk nekā 10 nodarbinātajiem un teritorijas, starp kurām plūsmā ir mazāk nekā 10 nodarbinātie un 3 uzņēmumi. Ja persona ir nodarbināta vairākos uzņēmumos, tā var būt ietverta vairākās plūsmās.

Kopskaitā iekļautas arī vērtības VDVV ar nezināmiem NACE 2 un profesiju kodiem un tās vērtības, kuras noteikto konfidencialitātes kritēriju dēļ nav bijis iespējams publicēt NACE 2 un profesiju kodu līmenī.

Faktiskā dzīvesvieta atbilstoši situācijai nākamā gada 1. janvārī pēc norādītā gada. Plašāk par faktiskās dzīvesvietas noteikšanu Latvijā eksperimentālajā statistikā aprakstošajos metadatos. Iedzīvotāju skaita novērtējumā neiekļautām personām pieņemta Iedzīvotāju reģistrā norādītā adrese, ja tā ir Latvijā, reģistrā neesošām personām – VID datos norādītais dzīvesvietas teritoriālās vienības kods.

Tā kā tiešā veidā no administratīvajiem datiem zināma tikai nodarbinātā piesaiste uzņēmumam, vairāku VDVV gadījumā kā darba vieta piesaistīta dzīvesvietai tuvākā, taču tā, lai uzņēmuma ietvaros minimizētu visu nodarbināto summāro distanci no dzīvesvietas līdz darba vietai. Attālums aprēķināts pa ceļiem, izmantojot Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datus (apvienotus 3. un 4. cikla datus ar manuāliem labojumiem un papildinājumiem). Aprēķinos attālums samazināts atbilstoši nodarbināto profesijas un VDVV darbības veida (NACE 2) atbilstībai.

Plašāk par ekonomisko aktivitāti raksturojošu rādītāju aprēķinu aprakstošajos metadatos.

Strukturālie metadati NPV* un TER100_01 tabulai.

Režģa pārklājums.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2020-09-23
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher