Izglītojamo skaits sadalījumā pa vispārējās izglītības programmām

Atskaitē redzams izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās, t.i., pirmsskolas izglītības programmās un vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās (1.-12.klase). Informācija iekļauta neatkarīgi no izglītības iestādes veida, kurā izglītības programmas tiek īstenotas. Failā pievienota arī informācija par izglītības iestādes pašvaldību, veidu, tipu, pakļautību un dibinātāju. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem viis@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju