Pedagogu skaits pa amatiem pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs, profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādēs un koledžās izglītības iestāžu griezumā

Dati tiek attēloti par izglītības iestādēm ar veidu "Vispārējās izglītības iestāde", "Speciālās izglītības iestāde, "Pirmsskolas izglītības iestāde", "Profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāde" un "Augstākās izglītības iestāde" ar tipu "Koledža". Tāpat jāņem vērā, ka tiek attēlots pedagoģiskais personāls, kuram uz atskaites datumu tarificētais darba likmju skaits ir lielāks par "0". Atskaitē norādīts pedagoģiskā personāla skaits atbilstoši izglītības iestādes juridiskajai adresei. Piemēram, izglītības iestādei, kuras juridiskā adrese ir Rīgā, bet kurai ir arī struktūrvienība Valmierā, pedagoģiskais personāls tiek attēlots pie Rīgas. Kolonnā "Pedagogu skaits (unikālie PK)" persona tiek uzskaitīta vienu reizi, savukārt kolonnā "Personu skaits pa pedagoģiskajiem amatiem" tiek rādīts personas amatu kopskaits, piemēram, ja persona strādā trīs amatos, tad kolonnā "Pedagogu skaits (unikālie PK)" persona tiek uzskaitīta vienu reizi, savukārt kolonnā "Personu skaits pa pedagoģiskajiem amatiem" tiek rādīts šo amatu kopskaits, t.i., trīs. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem viis@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju