Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/7381533e-7ab9-4178-97a4-1cf0c060f626/download/8-2lzkf_piedavajumi.xlsx

Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda zemesgabalu saraksts

Zemesgabalu apgrūtinājumi ir precizējami un var atšķirties veicot attiecīgo zemesgabalu kadastrālo uzmērīšanu . Atsevišķos zemesgabalos iespējamas nelikumīgas būves.
Saīsinājumi un paskaidrojumi:
* Zemesgabals uzskatāms par perspektīvā apgūstamu teritoriju, jo nav veikta ielas un inženierkomunikāciju tīklu izbūve, kas realizējama par ieinteresēto personu vai Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem turpmāko plānošanas periodu ietvaros. Apbūve īstenojama, ja tiek nodrošināta piekļūšana, atbilstoši teritorijas attīstīšanas iespējām. Zemesgabalā atļautā izmantošana ir rindu mājas sekcijas būvniecība. Rindu māju apbūves iespējas realizējamas visiem blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem vienojoties par kopēja būvprojekta izstrādi.

** Zemesgabals uzskatāms par perspektīvā apgūstamu teritoriju, jo nav veikta ielas un inženierkomunikāciju tīklu izbūve, kas realizējama par ieinteresēto personu vai Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem turpmāko plānošanas periodu ietvaros. Apbūve īstenojama, ja tiek nodrošināta piekļūšana, atbilstoši teritorijas attīstīšanas iespējām.

*** Zemesgabala aktuālā kadastrāla vērtība aktualizējama bez atsevišķa Rīgas domes lēmuma atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem uz attiecīgā gada 1.janvāri.

**** Zemesgabala vēsturiskās kadastrālās vērtības aprēķins veikts 2022.gadā aktualizētajai zemesgabala platībai atbilstoši VZD protokolā norādītajai vērtībai pirms zemesgabala platības izmaiņām.

“P” - aktuālais kadastrālais vērtējums noteikts kā pagaidu atļautai zemes izmantošanai sakņu dārziem, nevis atbilstoši teritorijas plānojumam un paredzētajai faktiskajai izmantošanai, vērtība tiks precizēta.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated June 14, 2024
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to