Pasūtītāju finansēto projektu statistika - ceturkšņi, gadi

Saskaņā ar noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, kuri nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts Publisko iepirkumu likuma 6. pantā, no saviem līdzekļiem vai no ES politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, publicēto iepirkumu paziņojumu skaits un kopējā līgumcena pa ceturkšņiem un gadiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-09-12
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-04-26
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju