Valsts pārvaldes iestāžu amatu un nodarbināto statistika

Informācija par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un neatkarīgo institūciju amata vietu slodzēm, nodarbināto slodzēm un nodarbināto personu skaitu. Datu avots: iestāžu sniegtā informācija Valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmā (https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas)

Informācija satur šādas datu kolonnas:

  • Iestādes kods
  • Resors
  • Iestāde
  • Amati (slodzes)
  • Nodarbinātie (slodzes)
  • Personu skaits

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pud@mk.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-06-30
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju