Licences darbībām ar aukstuma aģentiem

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/ref.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Ķīmisko vielu likums” izsniegtām spēkā esošajām speciālām atļaujām (licencēm) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Datnē iekļauta informācija par licenciātiem, licenču derīguma periodiem (no / līdz), atļautās darbības veidu, u.c.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/ref.csv-metadata.json